1- پر کردن عنوان های * دار الزامی میباشد.

2- سن و تعداد را با عدد وارد کنید نه با حروف.

پیمایش به بالا