حبیبه محمدی

شماره نظام روانشناسی 11058

روانشناس سلامت

 • درمانگر اختالالت سايکوسوماتيک
 • اختالالت اضطرابی و خلقی با رويکرد شناختی رفتاری

سوابق علمی حبیبه محمدی

 • استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای علوم تحقيقات تهران، تهران شمال، بین الملل کيش و شهر
  قدس.
 • پست دکتری پزشکی روانتنی و درمانگری، ،1401 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه فرايبورک آلمان.
 • دکتری روانشناسی سالمت، 1399؛دانشگاه آزاد اسالمی- واحد تنکابن.
 • كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي ، 1389؛ دانشگاه آزاد اسالمي _ واحد رودهن.
 • كارشناسي روان شناسي عمومي ، 1382 ؛ دانشگاه آزاد اسالمي _ واحد اهواز.

مشاور و درمانگر:

 • در کلينيک روانشناختی کاج، تهران.
 • کلينيک روانشناختی حس زندگی، تهران.
 • کلينيک روانشناختی ديبا، تهران.
 • شرکت آب و فاضالب تهران، منطقه دو.

رزرو زمان مشاوره

در حال بارگذاری ...
پیمایش به بالا

جهت استفاده از تخفیفات ویژه در زمان ثبت نام، شماره خود را وارد کنید